Организација рада школе

Орган управљања у школи је Школски одбор

Директор руководи радом школе

Савјетодавни органи школе су:
Савјет родитеља
Савјет ученика

Стручни органи школе:
Одјељењско вијеће
Стручни активи
Наставничко вијеће